Natuurgeneeskundige praktijk Energy 4 You Heemskerk

Doornappel 27 1964 KM Heemskerk NL

ENERGY 4 YOU HEEMSKERK​​

Behandelovereenkomst CAT

 Volledige naam cliënt:..................................................................................................................

Volledige naam CAT-therapeut....................................................................................................

Door dit document te ondertekenen, erkennen CAT-therapeut en cliënt dat:

- De cliënt in behandeling gaat bij de CAT-therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven

- De cliënt op de hoogte is van de door de CAT-therapeut gebruikte behandelvorm(en) en op de hoogte is van het door de CAT-therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)

- De CAT-therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega CAT-therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening

- Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden

- Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht

- Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de CAT-therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de CAT-therapeut beëindigt

- De behandeling door de CAT-therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet

- De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de CAT- therapeut gevoerde geschilleninstantie

- Betaling plaatsvindt in onderling overleg tussen de cliënt en CAT-therapeut; contant, per pin per consult etc. De cliënt ontvangt een declaratienota van de CAT-therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid

- De cliënt op de hoogte is van het feit dat de CAT-therapeut een cliëntdossier bijhoudt

- De CAT-therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en overeenkomstig met de eisen die gesteld worden door het CAT-bestuur

- De cliënt een kopie kan vragen van dit cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is

- De cliënt vernietiging van het cliëntendossier dat op de cliënt van betrekking is, kan eisen en de CAT- therapeut wettelijk verplicht is hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak

Datum:......................................................................................................................................... Handtekening CAT-therapeut:


Handtekening cliënt:


Toestemmingsformulier​

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut


Dit formulier dient te worden ondertekend door de ouders of voogd van een

minderjarige die niet wilsbekwaam is en door de CAT-therapeut die de behandeling gaat geven. De CAT-behandelovereenkomst dient alsnog te worden ingevuld waarbij de minderjarige

als cliënt geldt. De CAT-behandelovereenkomst wordt ondertekend door de (indien mogelijk beide) gezagdragende ouder(s) of voogd. De gezagdragende ouder(s) of voogd dien(t/en) toe te zien op de rechten van de wilsonbekwame minderjarige. Zie voor uitleg over wilsbekwaamheid en overige details hoofdstuk 7 van de CAT-reglementen. Over het algemeen geldt het volgende:

 • - Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, ouders of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen
 • - Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de ouders of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden
 • - Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)

Indien er sprake is van één gezagdragende ouder of voogd, moeten dit formulier en de CAT behandelovereenkomst ondertekend worden door de ouder of voogd, de minderjarige en de CAT therapeut.

Indien er sprake is van twee gezagdragende ouders dient dit formulier en de CAT behandelovereenkomst door beide gezag dragende ouders, de minder-jarige en de CAT-therapeut te worden ondertekend.

Indien er sprake is van een niet wilsbekwame minderjarige, dient dit formulier voor elke sessie te worden ingevuld en ondertekend.

Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar en als wilsbekwaam kan worden gezien (en dit aantoonbaar is), is dit formulier niet nodig en kan de behandeling plaatsvinden. De CAT behandelovereenkomst dient dan alsnog door de wilsbekwame minderjarige te worden

ondertekend.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam ouder(1)/voogd:...........................................................................................

Naam ouder(2):.....................................................................................................

Naam minderjarige:...............................................................................................

Naam CAT-therapeut:...................................................................................................

Datum van de betreffende therapiesessie waarvoor met dit document toestemming wordt verleend:

...................................................................................................................

De aard van de betreffende sessie, welke behandelvorm(en) of therapievorm(en) is(zijn) gebruikt?

...................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

CAT-minderjarigen toestemmingsformulier

In te vullen door CAT-therapeut, te ondertekenen door

ouders of voogd, minderjarige en CAT-therapeut...................................................................................................................


Ondergetekenden verklaren dat:

 • - De minderjarige als niet wilsbekwaam wordt beschouwd
 • - De ouders of voogd toeziet (toezien) op de rechten van de minderjarige waar het deze behandeling betreft
 • - De ouders of voogd toestemming geeft(geven) voor de behandeling van de minderjarige zoals beschreven in dit document op de aangegeven datum
 • - De CAT-behandelovereenkomst tevens is ondertekend door de ouders of voogd

Datum:........................................................................................................

Behandelovereenkomst BATC


De Natuurgeneeskundig Therapeut en

Voornaam: Achternaam:

Adres: Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

e-mail:

Geboortedatum:

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).

De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

De bepalingen zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

◻ Ondergetekenden geven hierbij toestemming om deze situatie anoniem te gebruiken voor intervisie, training of opleidingsdoeleinden.

Aldus naar waarheid ingevuld te

d.d

BATC Natuurgeneeskundig therapeut Cliënt/Patiënt,

Bij minderjarigen (tot 16 jaar):

Handtekening ouder/voogd 1 Handtekening ouder/voogd 2

Naam Natuurgeneeskundig therapeut:

BATC beroepsaansluitnummer : BR

Klacht enTuchtrecht nummer :

 AGB zorgverlenersnummer : 

 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies in van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.
 • Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, per pin of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt u de declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de therapeut.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt/patiënt zich wenden tot:
1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop. (https://www.camcoop.nl)
 • De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.